DevOps Engineer

Are you interested? Do not hesitate and get in touch with us!
jobs@geewa.com

Send your application

For our IT team we search for an DevOps Engineer, who will help with the systemic development of our fast-growing infrastructure and the implementation of new technologies.

 

Do našeho IT týmu hledáme na pozici DevOps Engineer někoho, kdo nám pomůže se systematickým rozvojem naší rychle rostoucí infrastruktury a s implementací nových technologií.

 

Your responsibilities?

Co budeš u nás dělat?

 • Manage, design and develop our cloud server infrastructure (Azure), and hosting
 • Study and implementation of new technologies – IaaS, PaaS, serverless computing
 • AdHoc solution of challenges that bring operation of games to hundreds of thousands of players around the world
 • Communication with external technology partners
 • And also a common agenda associated with the operation of a technology company (tool selection and its integration, developer support, data management, CI/CD pipeline configuration from development to production)
 • Správa, návrh a rozvoj naší serverové infrastruktury v rámci cloudu (Azure) a hostingu
 • Studium a implementace nových technologií – IaaS, PaaS, serverless computing
 • AdHoc řešení výzev, které přináší provoz her pro statisíce hráčů po celém světě
 • Komunikace s externími technologickými partnery
 • A také běžná agenda spojená s fungováním technologické společnosti (výběr a integrace nástrojů, podpora vývojářů, datový management, CI/CD pipeline konfigurace od vývoje po produkci).

What is required?

Co od Tebe požadujeme?

 • At least 1 year experience with server infrastructure management
 • Scripting in PowerShell and Bash
 • Preference is given to knowledge of MS technologies, in case of absence, the willingness to learn and work with them is necessary
 • Knowledge of modern approaches (serverless computing, containers, Kubernetes, microservices)
 • Experience with network security at a higher level
 • Central monitoring and application audit and its logs
 • Fundamentals of programming / scripting (C#, JavaScript, SQL) are welcome
 • Ability to respond effectively to emergencies
 • English is a prerequisite
 • Alespoň 1 rok zkušenost se správou serverové infrastruktury,
 • Skriptování v PowerShell a Bash
 • Preferována znalost MS technologií, v případě její absence je nutná ochota se je učit a pracovat s nimi
 • Znalost moderních přístupů (serverless computing, containers, Kubernetes, microservices)
 • Zkušenost se síťovou bezpečností na vyšší úrovni
 • Centrální monitorování a audit aplikací a jejich logů
 • Základy programování/skriptování (C#, JavaScript, SQL) vítány
 • Schopnost efektivně reagovat na mimořádné situace
 • Angličtina je samozřejmostí.

What we offer?

Co Ti nabízíme?

 • An opportunity to entertain hundreds of thousands people who play our games every day
 • Work with interesting technology and infrastructure with the ability to imprint innovations and ideas
 • Independency, environment without unnecessary bureaucracy
 • a very special band of game enthusiasts in Karlin, Prague (a holy ground for all hipsters and geeks) running a game studio like a startup for nearly 10 years ;)
 • Attractive fringe benefits (laptop, quarterly bonuses, mobile and data tariff, daily fresh fruit and veggies …)
 • Příležitost bavit stovky tisíc lidí, kteří hrají naše hry každý den
 • Práce se zajímavou technologií a infrastrukturou s možností otisknout do ní vlastní inovace a nápady
 • Nezávislost, prostředí bez zbytečné byrokracie
 • Přátelský kolektiv v pražském Karlíně, zemi zaslíbené všem hipsterům a geekům ;) , startupového ducha
 • Firemní benefity (notebook, čtvrtletní bonusy, mobilní a datový tarif, nápoje, denně čerstvé ovoce & zelenina…).